ru

Информация для акционеров

Посадова особа Генеральний директор Шуть Юрiй Олександрович ( особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) звiльнен 18.04.2013 р. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi протягом 2 рокiв. Рiшення прийнято Наглядовою Радою товариства ( протокол засiдання Наглядової Ради № 130 вiд 18.04.2013р.)

Посадова особа Генеральний директор Коханов Володимир Марксович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) призначен 19.04.2013. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особу призначено на 1 рiк. Рiшення прийнято Наглядовою Радою товариства ( протокол засiдання Наглядової Ради) № 130 вiд 18.04.2013р) Перебував на посадi Генерального директора ПуАТ"ХАРВЕРСТ" протягом 2 рокiв